MANAGEMENTPLAN 2015

1. OPDRACHT
 • Het samenstellen, het beheren en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
 • Het nationaal en internationaal geven van voorlichting over deze databank.
 • Het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank voor de potentiële doelgroepen: onderwijs, medische en wetenschappelijke wereld, consumenten, voedingsindustrie-distributie.
2. VISIE NAAR DE TOEKOMST

In het kader van onze missie willen we :

 • een toonaangevend “Centre of Excellence” worden met betrekking tot de ontwikkeling en updating van de nationale voedingsmiddelendatabank in het kader van een nationaal en internationaal netwerk;
 • in alle omstandigheden voorbereid zijn om ondersteuningen en oplossingen aan te bieden in geval van nationale gezondheidscrisissen die betrekking hebben op het voedingsbeleid;
 • door onze expertise een bevoorrechte gesprekspartner worden voor nationale overheden inzake nutritionele vraagstukken;
 • er naar streven om als contactpunt te fungeren met betrekking tot een correcte en onpartijdige informatieverstrekking over nutritionele voedingsaspecten;
 • ontwikkelen, implementeren en bijwerken van kwaliteitscriteria die het dienstverlenend beleid van Nubel ondersteunen;
 • een assertief beleid voeren met betrekking tot de verspreiding van de Nubel producten.
3. ORGANISATIESTRUCTUUR

 

 

4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

4.1 Beleid

 

 • Nubel opereert als een vzw en verbindt zich contractueel tot het tijdig realiseren van de afspraken met zijn opdrachtgevers die een dotatie ter beschikking stellen voor de uitvoering van het management en operationeel plan;
 • Periodiek overleg met de onze partners, aangesloten leden, Kabinet en andere betrokken actoren zoals de Gemeenschappen, onderwijs, professionele gebruikers, industrie, distributie, laboratoria;
 • Nubel beschikt over een dagelijkse managementstructuur dat de volledige operationele bevoegdheid heeft over al de toegekende financiële middelen en personeel;
 • Binnen het klimaat van transparantie houdt Nubel en zijn personeel aan een deontologische code en primeert het belang van de vzw boven persoonlijke belangen.
 • Binnen het kader van “Centre of Excellence” wordt de validiteit van de gegevens van de Nubel databank gevaloriseerd door de Wetenschappelijke Raad van Nubel.

4.2 Projectbeheer

 

 • de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van projecten van Nubel worden expliciet vastgelegd binnen de opdracht en de financiële middelen van Nubel.
 • De projecten worden ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van Nubel voorgelegd.

4.3 Financiën en beheerscontrole

 

 • Binnen de organisatiestructuur van Nubel wordt er een principe gehanteerd waarbij een vast en variabel inkomen wordt geprogrammeerd om de vaste en variabele uitgaven te dekken;
 • Met betrekking tot de vaste inkomsten en uitgaven wordt er een dotatie voorzien van de publieke en private partners a rato van 50-50. Deze dotatie dient gebruikt te worden om de begrootte kosten aan personeel en administratie te financieren .
 • De variabele inkomsten worden gebruikt in het kader van de vernieuwing en het onderhoud van de voedingsmiddelendatabank en de uitvoering van analyses en het voeren van publiciteitscampagnes.
 • De boekhouding van de vzw Nubel wordt uitgevoerd door een erkend accountancy bureau dat 3 maandelijks een financieel overzicht verstrekt aan de Raad van Bestuur Nubel.

4.4 Personeel en organisatie

 

 • het personeelsbeleid gebeurt in functie van de behoeften uitgestippeld in het management en operationeel plan.
 • Nubel beschikt over gekwalificeerd personeel dat de passende vorming heeft genoten om de vereiste taken kwaliteitsvol uit te voeren.
 • Het personeel heeft de mogelijkheid om zich continue bij te vormen in het kader van de uit te voeren opdrachten.

4.5. ICT : Informatie- en communicatietechnologie

 

 • Nubel voert een beleid om zijn informatietechnologie continu te ontwikkelen en aan te passen teneinde te kunnen voldoen aan de eisen van de kwaliteit van zijn voedingsmiddelendatabank en aan de eisen van de gebruikers.
 • Nubel werkt continu aan zijn imago door een doeltreffende communicatie van zijn producten naar de betrokken actoren te onderhouden met het oog op een duidelijke en gunstige profilering in het kader van zijn “Centre of Excellence”.
 • Nubel past periodiek zijn website aan om een maximale service aan informatie ter beschikking te stellen aan zijn actoren en klanten.
 • Nubel ontwikkelt software programma’s om zijn voedingsmiddelentabel continu aan de nieuwe vereisten van actoren aan te passen.
 • Nubel heeft ook tot doel nieuwe toepassingen te ontwikkelen in het kader van het berekenen van recepten met betrekking tot gezonde voeding

4.6. Kwaliteitsmanagementsysteem

 

 • Het opzetten en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem is één van de krachtlijnen van Nubel. In het kader van Europees netwerk van voedingsmiddelen databanken is het noodzakelijk dat Nubel kwaliteitsborging verzekert in zijn hardware en software configuratie
 • Nubel doet beroep op laboratoria die geaccrediteerd zijn voor het bekomen van analyseresultaten van nutritionele parameters in diverse voedingsmatrices. In deze context wordt beroep gedaan op een Wetenschappelijke Raad om de analyseresultaten te valideren vooraleer ze in de voedingsmiddelentabel worden opgenomen.

 

5. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

5.1 Opstellen en uitvoeren van een analyseprogramma met behulp van de Wetenschappelijke Raad.

 

Dit jaar wordt de nadruk gelegd op:

 • vetten en vetzuursamenstelling
 • analyseplan op hoeveproducten Wallonië onder voorbehoud van adequate financiële tegemoetkoming
 • FAVV: zoutanalyses op verschillende broodsoorten
 • analysedata nakijken binnen de verschillende voedingsgroepen
 • project lanceren voor het uitschrijven van een methodologie voor het opstellen van trendanalyses (WIV, Centrum voor Statistics Diepenbeek, enz)

5.2 Voorbereiding nieuwe uitgave van de Belgische Voedingsmid-delentabel (6de) voorzien in 2015

 


5.3 Verwerking van de analyseresultaten op zoetstoffen in de verschillende groepen van voedingsmiddelen

 


5.4 Introductie van de afzonderlijke vetzuren in de NIMS databank

 


5.5 Implementatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem in samenwerking met het WIV-ISP.

 

Dit project start in april en heeft een duurtijd van 8 maanden.


5.6 Verdere opvolging van het project “ondervoeding” met de voedingsteams en diëtisten van het kankerplan:

 

 • Organisatie van opleidingsdagen voor diëtisten kankerplan
 • updating van het programma aan de vereisten van de gebruikers

5.7 Samenwerking met diverse actoren:

 

 • Verdere uitbreiding van de merknamendatabank met nutritionele gegevens en maten en gewichten
 • KVLV: Concrete samenwerking met stafmedewerkster “koken-voeding
 • Gemeenschappen en Gewesten: Minister Volksgezondheid
 • GS1: verdere uitbouw van de samenwerking tussen GS1 en Nubel

5.8 Werving nieuwe leden Raad van Bestuur

 

 • Comeos: contact opnemen met de nieuwe Voorzitter
 • FWA: motiveren via simulatie van de kostprijs voor het analyseplan op Hoeveproducten Wallonië

5.9 Investeringsplan software ontwikkeling:

 

 • NIMS databank (EuroFir)
 • Internubel APP
 • Redesign Voedingsplanner 2010 PRO à versie 2015

5.10 Communicatie en Media:

 

 • Onderhoud Facebook en algemene website
 • Organisatie van en deelname aan meetings, studiedagen, symposia, beurzen

5.11 Organisatie van een event voor het 25 jarig bestaan van de vzw

 

Op dit event moeten alle betrokken partijen verenigd worden: Wetenschappelijke Raad, Overheid, wetenschappelijke instellingen, stakeholders, consumentenorganisaties, sponsors enz. De general flow chart opgesteld naar aanleiding van de review kan onder andere voorgesteld worden om het wetenschappelijke karakter van de Nubel databank te stofferen.

De organisatie van dit event zal in handen gegeven worden van een gespecialiseerd bureau.


5.12 Medewerking binnen de EuroFIR aisbl.

 

 • deelname aan Algemene Vergadering
 • Updating van de Nubel gegevens in de e-search platform

 

< Terug